logo ladaskoda logo2

Ochrana osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
je v spoločnosti AUTOPROFIT, s. r. o. (ďalej len „AUTOPROFIT" alebo „prevádzkovateľ") zabezpečená v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj len „Nariadenie") a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „Zákon").

 

pdfPráva dotknutých osôb
Dotknutá osoba má, bez ohľadu na právny základ spracúvania osobných údajov, právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, alebo právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

 

Viac informácií o právach dotknutých osôb

Plnenie informačnej povinnosti voči dotknutým osobám
Zásady spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov si vyžadujú, aby dotknutá osoba bola informovaná o existencii spracovateľskej operácie a jej účeloch.
Informácie súvisiace so spracúvaním osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby spoločnosť AUTOPROFIT dotknutej osobe poskytuje v čase získavania osobných údajov od dotknutej osoby, alebo ak sa osobné údaje získali z iného zdroja, v primeranej lehote po získaní osobných údajov v súlade s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov.

 

pdfÚčtovná a daňová evidencia
pdfSpráva registratúry
pdfObstarávanie (mimo verejného obstarávania)
pdfSpracovanie kontaktných údajov obchodných a iných partnerov
pdfSúdne spory
pdfKamerový systém – monitorovanie externých osôb
pdfAgenda dotknutých osôb

 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby